Vezikoüreteral Reflü böbrek reflüsü
 • 0

Vezikoüreteral Reflü (VUR)

Vezikoüreteral reflü, mesanedeki idrarın yukarı böbreğe kaçması anlamına gelir. Bu durum çoğu zaman idrar yolu enfeksiyonlarıyla birlikte görülmektedir. Böbrek reflüsü de denir. Vezikoüreteral reflüde mesanedeki idrar hata ile böbreğe geri kaçar ve mikroplu idrar böbrekte hasar oluşturur.

Ülkemizde böbrek yetmezliğinin en sık nedeni hala vezikoüreteral reflüye bağlı idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Bu nedenle ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren tüm çocuklarda bu durumun olabileceğinden şüphelenilmeli ve gerekli tetkikler yapılmalıdır.

Tüm çocukların sadece %1-2’sinde reflü görülmektedir, fakat böbrek iltihabı geçiren çocukların %25-40’ında reflü mevcuttur.

Kardeşinde reflü olan çocuklarda %30, anne veya babasında reflü olan çocukların %70’inde reflü tespit edilmiştir.

Vezikoüreteral Reflü Tanısı

 • TIT
 • USG
 • İşeme sistoüretrografisi (voiding sistoüretrografisi)
 • DMSA
 • MAG-3 veya DTPA sintigrafi

Vezikoüreteral Reflü böbrek reflüsü

Vezikoüreteral Derecelendirmesi

 • Derece 1 Mesaneyi dolduran kontrast madde işeme sırasında ancak üreterin distal kesimine ulaşır. Bu derecedeki VUR tüm olguların %8’ini meydana getirir.
 • Derece 2 Kontrast madde, renal kalikslere kadar çıkar. Ancak, üriner sistemde dilatasyon yoktur. Olguların %37’si bu evrede yer alır.
 • Derece 3 Üreter, renal pelvis ve kalikslerdeki orta dereceli dilatasyona rağmen, henüz renal kaliksler küntleşmemiştir. Olguların %25-37’si bu gruptadır.
 • Derece 4 Üreter, renal pelvis ve kalikslerdeki dilatasyon yanında renal kaliksler küntleşmiştir. Olguların %14-24’i bu gruptadır.
 • Derece 5 Reflünün bulunduğu tarafta ileri derecede hidroüreteronefroz ve kıvrıntılı bir üreter mevcuttur. Olguların %5’i bu grupta yer alır.

Tedavisi

Vezikoüreteral reflü (VUR) ilk 2 yıl içerisinde %50 oranda kendinden geçebilir. Bazı çocuklara uzun süre antibiyotik tedavisi verilmesi gerekebilir.

 • Gerekli olan olgularda endoskopik olarak idrar yoluna bazı özel dolgu maddelerinin enjekte edilmesi STING adı verilen yöntemle tecrübeli ellerde %85 oranında başarılı VUR tedavisi yapılabilir. STING iki kez denenebilir ve sonuç alınmazsa daha fazla seans yerine klasik cerrahi yöntem tercih edilmelidir.
 • Cerrahi tedavinin altın standardı idrar yolunun mesaneye tekrar yeni bir yoldan dikilmesidir (UNC). Uzman  ellerde başarı oranı %95 in üzerindedir.

Vezikoüreteral Reflü böbrek reflüsü

Cerrahi endikasyonlar

 • Derece 4 ve derece 5 reflüler
 • Antimikrobial tedaviye rağmen bakteri ürinin devam ediyor olması
 • Sekonder vezikoüreteral reflüye yol açan hastalıkların varlığı (mesane divertikülü, üreterosel, üreter duplikasyonu gibi)
 • Nefralji (reflüye bağlı yan ağrısı) böbrek büyümesinin durması böbrek hasarı ve/veya skarlaşmasındaki artış

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hasta koordinatörü ile iletişime geçin